روش ارجاع به آنالیکا

لطفاً جهت ارجاع به مقالات این وب‌سایت از الگوی زیر استفاده کنید:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار مقاله). “عنوان مقاله”، منتشرشده در آنالیکا: لینک مقاله

مثال:

مینویی، فرزاد (۱۳۹۵). “عدم قطعیت در تصمیم‌گیری واقعاً چه معنا می‌دهد؟” ، منتشرشده در آنالیکا:  https://analica.ir/risk/